Novosti

Inspekcija potvrdila: Procjedne vode s odlagališta Piškornica ne ispuštaju se u sustav javne odvodnje niti u prirodu


Državni vodopravni inspektor obavio je izvanredni inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno kako nema nepravilnosti u tehnologiji rada odlagališta.


 


Na odlagalištu Piškornica u srijedu 9. ožujka obavljen je izvanredni inspekcijski nadzor Hrvatskih voda, tijekom kojega je državni vodopravni inspektor usporedio stanje na samom odlagalištu s postojećim izvješćima o kvaliteti vode.


Utvrđeno je kako se otpad, koji je po sastavu neopasan, doprema i odlaže na Piškornicu temeljem dozvole, a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.


Utvrđeno je i kako se u postupku zbrinjavanja otpada stvaraju otpadne vode – procjedne vode od oborina koje padnu na plohu za odlaganje otpada (kišnica). Te se vode putem drenažnog sustava na vodonepropusnoj podlozi plohe gravitacijski odvode u dva sabirna bazena (betonske lagune).


Takva sakupljena otpadna voda iz laguna se crpkama i tlačnim sustavom cjevovoda vraća na tijelo odlagališta i rasprskava po odloženom otpadu. Cijeli postupak je predviđen i odobren Studijom utjecaja na okoliš. U inspekcijskom nadzoru zaključeno je kako se „ove procjedne vode iz tijela odlagališta ne ispuštaju niti u sustav javne odvodnje niti u prirodu“.


U svim izvješćima o kvaliteti vode, samo je ta, procjedna voda, pokazivala rezultate koji su iznad granice dopuštenih vrijednosti. Sva ostala mjerenja, obavljena uzvodno i nizvodno od odlagališta, pokazivala su kako je kvaliteta vode u potpunoj normalnosti.


Inspekcijskim je nadzorom utvrđeno i kako su rezultati kvalitete vode uzvodno i nizvodno od odlagališta ujednačeni, što znači da odlaganje otpada na Piškornici ni na koji način ne utječe na kvalitetu vode nizvodno od odlagališta. Važno je napomenuti i kako je gradsko vodocrpilište uzvodno od Piškornice, tako da odlagalište po sili zakona fizike, ne može utjecati na kvalitetu pitke vode koju koriste građani koprivničkog kraja.


Nakon što je u sanaciju odlagališta uloženo više od 60 milijuna kuna, Piškornica kontinuirano radi na unaprjeđenju sustava sigurnosti i zaštite okoliša. Nakon dva požara 2016. godine na odlagalište je uveden videonadzor kojemu nesmetani pristup imaju i djelatnici JVP Koprivnica, a na samom odlagalištu 24 sata dnevno borave školovani zaštitari i djelatnici odlagališta.


Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. će i u ovoj godini nastaviti s unaprjeđenjem sustava odlaganja otpada i očuvanja okoliša u koprivničkom kraju, a buduće investicije poput sustava aktivnog otplinjavanja (baklja i motor), koji će dodatno smanjiti ispuštanje metana u atmosferu, financirat će se vlastitim sredstvima, bez troškova za korisnike odlagališta.


Projekt RCGO Piškornica, koji je u pripremi za realizaciju, omogućit će građanima četiriju sjevernih hrvatskih županija zbrinjavanje otpada na najsuvremeniji način. Osim zatvaranja postojećih odlagališta koje će zamijeniti suvremeni sustav centra za gospodarenje otpadom, građani će, među prvima u Hrvatskoj, postati sudionici kružne ekonomije i potpunog zbrinjavanja otpada.Natrag