Dokumenti

Praćenje emisija u okoliš (Monitoring)

Temeljem Knjige uvjeta Okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada Piškornica (Klasa: UP/I 351-03/14-02/47, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-56, od 23.02.2016.) provode se predviđene mjere za praćenje emisija u okoliš.


Meteorološki podaci prate se dnevno na meteorološkoj postaji na odlagalištu: količina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski tlak, intenzitet oborina, temperatura na vjetru, THW indeks, UV indeks, smjer vjetra i brzina vjetra.


Mjerenje emisija buke provodi se jednom (1X) godišnje sukladno normama o buci (DIR 99/31/ec on the landfill of waste).Mjerenje emisija u vode provodi se četiri puta (4x) godišnje.


Mjerenje sastava i koncentracije odlagališnog plina provodi se četiri puta godišnje, a mjere se parametri: metan (CH4) , ugljikov dioksid (CO2) , kisik (O2) , vodikov sulfid (H2S) i vodik (H2) .

Mjerenje kvalitete zraka nije uvjetovano Okolišnom dozvolom, a provodi se jednom godišnje mjerenjem emisijskih koncentracija relevantnih pokazatelja kvalitete zraka kao što su: sumporovodik (H2S), amonijak (NH3), ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2), lebdeće čestice (PM10) i benzen-toluen-ksilen (BTX) istovremeno sa mjerenjem mikrometeoroloških pokazatelja (brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlažnost zraka).

Posljednje obavijesti


OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA od 25.12 ...

MINISTARSTVO OBJAVILO NACRT RJEŠENJA O IZMJEN ...

PORTAL ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA
SVE OBAVIJESTIPosljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI