O namaPIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. je tvrtka koja ima djelatnost obrade i zbrinjavanja neopasnog otpada.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. se obvezuje da će poslove za svoje korisnike obavljati kvalitetno, u skladu s pravilima struke i najvišim standardima, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na ovu djelatnost.

U dogovoru sa kupcima dogovara se optimalan rok isporuke proizvoda koji je naznaćen u ponudi.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. se obvezuje kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti ljudskih resursa putem obrazovanja, sposobnosti i znanja u cilju poboljšanja kvalitete usluga, zadovoljenja korisnika usluga i svojih djelatnika.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. može poslovati ako su korisnici usluga zadovoljni što se postiže poznavanjem i zadovoljavanjem njihovih potreba i želja te pružanjem veće vrijednosti od konkurenata.

Kroz definiranje značajnih aspekata okoliša prepoznaje ciljeve koje želi realizirati u sustavu upravljanja zaštite okolišem te izrađuje planove i programe za realizaciju definiranih ciljeva.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. bira dobavljače na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. teži procesima u kojima neće biti štetnog utjecaja na okoliš

U još boljoj suradnji s korisnicima usluga i dobavljačima te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. želi stalno smanjivati broj reklamacija dobavljača i korisnika obavljenih usluga.

PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. se obavezuje poticati etički kodeks kod poslovanja.

Svi djelatnici PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o. obvezuju se da će dobro poznavati dokumentaciju sustava kvalitete i okoliša te primjenjivati važeću politiku i procedure u svom radu.

Politika kvalitete biti će obznanjena svim korisnicima usluga i zainteresiranim stranama, sa obavezom revidiranja u cilju primjerenosti.

Koprivnica, 07.11.2018.

Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.

Politika kvalitete i okoliša (PDF)