Novosti

Sudski vještak i Državni inspektorat potvrdili zakonitost poslovanja Piškornica – sanacijskog odlagališta


Nalazi ovlaštenog sudskog vještaka, Državnog inspektorata i stručno mišljenje Geotehničkog fakulteta opovrgavaju neistinite navode Marija Švegovića, načelnika Koprivničkog Ivanca, o poslovanju Piškornica – sanacijskog odlagališta


Koprivnički Ivanec, 30. srpnja 2020. - Tijekom mjeseci od ožujka do srpnja, zbog interesa javnosti i mještana Koprivničkog Ivanca, ali i niza optužbi koje je na račun poslovanja Piškornica – sanacijskog odlagališta iznio načelnik općine g. Mario Švegović, uprava PSO-a  zatražila je od nadležnih državnih i javnih tijela nadzore nad poslovanjem koji bi utvrdili zakonitost poslovanja Društva.


Nalazi Državnog inspektorata od 05.05.2020., 16.7.2020. i 24.07.2020., zatim stručno mišljenje o zbijenosti otpada za odlagalište Piškornica od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te nalaz ovlaštenog sudskog vještaka redom potvrđuju da je rad odlagališta u skladu sa zakonskim propisima, usvojenim projektima i pravilima struke.


Također, izvješća i nalazi redom potvrđuju ranije objavljene službene podatke o poslovanju Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o.


Ovlašteni stalni sudski vještak  potvrdio je kako je zbijenost otpada u skladu sa standardima struke i dokumentima koje Uprava Piškornice - sanacijskog odlagališta cijelo vrijeme javno i transparentno objavljuje, uključujući i količine odloženog otpada na IV. plohu. Godišnja izvješća o poslovanju Društva javnosti su dostupna na službenim internetskim stranicama,  i usvojena su  od strane Nadzornog odbora i Skupštine osnivača nakon dobivenog pozitivnog mišljenja revizora.


Kako slijedi iz službenog nalaza sudskog vještaka, “dodatnih 40 000 tona otpada koji zaprima odlagalište u izmjerenom volumenu nije moglo biti zaprimljeno, a sve iz razloga što bi u takvim uvjetima gustoća otpada iznosila 1,28 t/m. Naime, obzirom na vrlo kratak vremenski period, odnosno izostanak naknadnog zbijanja vlastitom težinom (naknadno odložen otpad) te razgradnje biorazgradivih komponenti otpada, pretpostavljalo bi odlaganje materijala zapreminskih težina iznad 1,5 t/m³ kao što je šljunak ili usitnjeni građevinski otpad, odnosno beton, a što jednostavno nije moguće i nije se dogodilo.”


Zatim, Državni inspektorat – inspekcija zaštite okoliša, obavio je 16. srpnja 2020. godine nadzor po službenoj dužnosti čime je ustanovljeno da odlagalište provodi sve propisane mjere iz okolišne dozvole te da neregularnosti u postupanju na predmetnom odlagalištu ne postoje. Nadzor je  potvrdio i preostali kapacitet odlagališta na dan 31.12.2019. godine koji iznos120.096 tona.


Državni inspektorat – vodopravna inspekcija obavila je nadzor 24.07.2020. godine i potvrdila da tvrtka u potpunosti provodi propisani monitoring procjednih, oborinskih, površinskih i podzemnih voda.


Državni inspektorat u svojim nalazima nije imao niti jednu primjedbu na rad odlagališta.


Nadalje, nalazi Geotehničkog fakulteta upućuju da odlagalište u svom radu postiže koeficijente zbijenosti otpada sukladno pravilima struke  i ne odstupa od znanstvenih i  stručnih radova koji se bave problematikom zbrinjavanja otpadom na odlagalištima sa sličnom ili istom tehnologijom.


Nalazom je također potvrđeno da se primjenjuje standardna tehnologija zbijanja otpada odnosno da je postignuta sabijenost otpada u koeficijentima koje postižu drugi operateri odlagališta otpada koja su radi komparacije obrađena u nalazu Geotehničkog fakulteta.  Kod ovog nalaza potrebno je istaknuti da prilikom  utvrđivanja koeficijenta zbijenosti nisu uzimane u obzir količine zemlje koja se koristi za prekrivanje, a utječe na zapunjenost plohe. U spomenutom stručnom mišljenju o postignutim zapreminskim težinama iskazano je sljedeće: „Na temelju podataka o količinama otpada i dnevnog pokrovnog sloja odloženog na Plohu 4 odlagališta Piškornica u periodu od 1.1.2018. do 5.5.2020. utvrđena je prosječna zapreminska težina otpada od 11,2 kN/m³. Dobivena vrijednost u suglasju je s vrijednostima o postignutoj zapreminskoj težini otpada objavljenima u literaturi“.


Dakle,  nastavno na uvjete iz  glavnog projekta odlagališta, nalazom sudskog vještaka koji se podudara sa stručnim mišljenjem Geotehničkog fakulteta, konstatirano je da nije bilo moguće u izmjerenom volumenu dodatno zbrinuti 40 000 tona otpada, čime je u potpunosti opovrgnut neutemeljen i proizvoljan navod načelnika Švegovića. 


Potrebno je naglasiti da je u ožujku ove godine, uvidjevši da se nastoji konstruirati nezakonitost u poslovanju, Piškornica - sanacijsko odlagalište samoinicijativno zatražila izvanredni nadzor Državnog inspektorata, uključujući i geodetski snimak, kako bi se utvrdilo stvarno stanje odloženog otpada na sve četiri plohe odlagališta. U nalazu državnog inspektorata stoji kako  preostali kapacitet prema Dozvoli za gospodarenje otpadom iznosi cca 120.000 tona, a što je i uprava naznačila u svojim izvještajima.


PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o.


PRESSICA optužbe MŠ_detaljnije 30.07.2020_

Natrag